Залез над язовир "Кърджали"

Аелия

За пореден път провери вероятностните линии в това пространство-време. Вероятност 0.000141%. Усмихна се. Знаеше какво ще се случи, ако тези събития настъпят, но въпреки това не се страхуваше. Вярваше му. След 23 аелийски секунди щеше да влезе през енергийното поле, което служеше за врата. – Здравей! – Здравей, любов моя! Няма новини от Корпуса, нали?…